- Họ và tên: Huỳnh Trọng Đức

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại

 - Website: 

 - Chức vụ: Trưởng khoa

 - Học vị: Thạc sỹ

 - Những môn học có thể đảm nhận:

- Nhập môn tin học

- Tin học đại cương

- Tin học văn phòng

- Trí tuệ nhân tạo

- Cơ sở dữ liệu

- Phân tích thiết kế hệ thống

- Hệ điều hành

- ......