Thái Thị Huyên - Họ và tên: Thái Thị Huyên

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại

 - Website

 

 - Chức vụ: Giảng viên

 - Học vị: Thạc sỹ - Ngành: Công Nghệ Thông Tin

 - Những môn có thể giảng dạy

+ Nhập môn tin học

+ Tin học đại cương

+ Tin học văn phòng

+ Cơ sở dữ liệu

+ Access

+ Photoshop

 

korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film