Nguyễn Minh Trường - Họ và tên: Nguyễn Minh Trường

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại:

 - Website

 - Chức vụ: Giảng viên

 - Học vị: Thạc sỹ - Ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính

 Những môn học có thể đảm nhận: 

  • Mạng máy tính
  • Cài đặt quản trị mạng
  • Cấu trúc dữ liệu
  • Quản trị SQL server