Đinh Duy Tài - Họ và tên: Đinh Duy Tài

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại:

 - Chức vụ: Giảng viên

 - Học vị: Thạc sĩ - Ngành: Công nghệ thông tin

 - Những môn học có thể giảng dạy: 

+ Nhập môn tin học

+ Tin học đại cương

+ Tin học văn phòng

+ Phân tích thiết kế hệ thống

+ Cơ sở dữ liệu

+ Kĩ thuật lập trình

+ Kiểm thử phần mềm

+ Lập trình di động.

+ ......

korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film