- Họ và tên: Trần Thị Xim

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại: 08.37313631 (25)

 - Website

 - Chức vụ: Thư ký khoa

 - Học vị: Cử nhân - Ngành: Kế toán