Danh mục học phần thay thế khối Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2013-2014

Danh mục học phần thay thế Trung cấp cho năm học 2013-2014 như sau