Danh sách SV ngừng học, thôi học năm học 2012-2013

 TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012-2013

DANH SÁCH SVHS NGỪNG HỌC, BUỘC THÔI HỌC

I. DANH SÁCH NGỪNG HỌC, THÔI HỌC

II. GHI CHÚ: Những sinh viên bị buộc thôi học sẽ không được tiếp tục học, thời khóa biểu cá nhân sẽ bị hủy.