Điểm Quá Trình Lớp Sáng T.3 T.Nhựt dạy

STT

Mã sinh viên

Họ tên sinh viên

Điểm Quá Trình

1

2117140052

Nguyễn Ngọc Anh

9.6

2

2117140053

Nguyễn Hoàng Ân

0.0

3

2117140054

Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo

8.3

4

2117140055

Nguyễn Tuấn Bình

0.0

5

2117140056

Thái Văn Bình

4.7

6

2117140057

Phạm Chí Cường

7.2

7

2117140058

Cao Hữu Mạnh Cường

6.8

8

2117140059

Phan Quang Danh

9.5

9

2117140060

Nguyễn Văn Doan

9.8

10

2117140061

Nguyễn Xuân Duy

7.3

11

2117140062

Trần Văn Đạt

7.0

12

2117140063

Văn Xuân Điền

7.8

13

2117140064

Bùi Đức Định

0.0

14

2117140065

Phạm Thành Đức

0.0

15

2117140066

Vũ Đại Hải

4.3

16

2117140067

Hồ Thanh Hân

9.6

17

2117140068

Trần Trung Hiếu

0.0

18

2117140069

Phạm Ngọc Hoài

9.2

19

2117140070

Từ Lê Huy

8.8

20

2117140071

Huỳnh Quang Huy

6.8

21

2117140072

Nguyễn Quốc Huy

0.0

22

2117140073

Hoàng Văn Huy

7.7

23

2117140074

Nguyễn Văn Huy

9.0

24

2117140075

Nguyễn Minh Hưỡng

7.8

25

2117140076

Lê Văn Kha

7.7

26

2117140077

Phạm Minh Khải

8.7

27

2117140078

Lê Minh Khoa

0.0

28

2117140079

Nguyễn Quang Linh

8.2

29

2117140080

Châu Văn Linh

9.1

30

2117140081

Lê Thành Long

0.0

31

2117140082

Lê Hoàng Minh Luân

0.0

32

2117140083

Vũ Quang Minh

5.0

33

2117140084

Trần Văn Minh

2.3

34

2117140085

Nguyễn Đồng Phát

9.8

35

2117140086

Trần Tấn Phát

7.7

36

2117140087

Trần Quang

7.8

37

2117140088

Lương Ngọc Quân

0.0

38

2117140089

Phan Anh Quốc

8.7

39

2117140090

Lê Thanh Quỳnh

5.0

40

2117140091

Nguyễn Đức Sang

0.0

41

2117140092

Chu Văn Sơn

5.5

42

2117140093

Trần Khánh Tài

2.3

43

2117140094

Trần Minh Tâm

7.7

44

2117140095

Đỗ Chí Thanh

7.3

45

2117140096

Trần Thị Yến Thanh

0.0

46

2117140097

Đặng Trần Hoàng Thắng

9.0

47

2117140098

Nguyễn Văn Thuần

5.8

48

2117140099

Phan Quốc Tiến

6.2

49

2117140100

Trần Anh Toàn

6.5

50

2117140101

Lê Huy Tới

8.3

51

2117140102

Phạm Minh Trung

6.0

52

2117140103

Đào Vĩnh Trường

0.0

53

2117140104

Lộ Quang Tùng

6.0

54

2117140105

Nguyễn Cao Tự

8.3

55

2117140106

Đào Vũ

7.5

56

2117140107

Đặng Ngọc Long Vỹ

0.0