Điểm quá trình môn An Ninh Mạng (T.Trường)

STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp ĐD BP.2 KT Điểm QT
1 2117220002 Nguyễn Ngọc Bảo CCQ1722A 10 5.8 5.3 6.4
2 2117220004 Ngô Văn Bình CCQ1722A 10 7 5 6.8
3 2117220003 Nguyễn Minh Bình CCQ1722A 6 2.3 3.3 3.4
4 2117220007 Nguyễn Văn Công CCQ1722A 10 5 4.8 5.9
5 2117220006 Tạ Chí Công CCQ1722A 10 5.4 6 6.6
6 2117220011 Trần Hồng Đức CCQ1722A 10 7 3.8 6.3
7 2117220013 Bùi Phước Hậu CCQ1722A 6 5 5.5 5.4
8 2117220014 Nguyễn Văn Hậu CCQ1722A 9.75 4.6 4.2 5.5
9 2117220015 Nguyễn Hữu Hoài CCQ1722A 9.75 7.8 6.3 7.6
10 2117220016 Tạ Ngọc Huy CCQ1722A 10 4.6 5.8 6.2
11 2117220018 Trần Văn Khang CCQ1722A 10 7.4 5.5 7.2
12 2117220021 Nguyễn Thế Mạnh CCQ1722A 10 5.4 4.5 6
13 2117220022 Đỗ Thị Mỹ Nga CCQ1722A 10 5.8 4.8 6.2
14 2117220028 Nguyễn Trọng Phát CCQ1722A 10 7.4 5.3 7.1
15 2117220029 Trịnh Hà Thanh Phong CCQ1722A 7.75 5.05 4.3 5.3
16 2117220030 Trương Thị Liên Phương CCQ1722A v v v v
17 2117220031 Phạm Văn Sơn CCQ1722A 10 7.85 5.3 7.3
18 2117220040 Lê Nhật Trường CCQ1722A 10 3 3.3 4.5
19 2117220039 Nguyễn Ngọc Trường CCQ1722A 10 4.2 3 4.9