Điểm đồ án thầy Hiệp và thầy Trường

-Điểm đồ án thầy Hiệp
 +Phạm Hồng Tân: 7.0
 +Nguyễn Hữu Phong 6.5
 +Huỳnh Trần Bảo Trọng: 3.0
 +Trần Chánh Lập 7.0
 +Huỳnh Sơn Tùng 5.3
 +Nguyễn Thanh Tùng 6.8
-Điểm đồ án thầy Trường
 +Nguyễn Thanh Long 8.8
 +Võ Hòa Đồng 7.8
 +Nguyễn Minh Luân 7.0