Điểm thi Tin Đại cương- Nhóm 34-cô Mai

SV thắc mắc điểm thi gửi mail vào This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 12/5/2018. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc.