Điểm Tk môn TKweb-chiều T5- cô Mai

Sinh viên xem điểm cả hai phần số và tô tròn.

SV có thắc mắc về điểm gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 23/6/2019.

Sau ngày này mọi thắc mắc sẽ không giải quyết.