Điểm thi HK2 17-18 (T.Mạnh)

1. Môn Tin học:

2. Môn Lập trình quản lý: