Điểm tổng kết các lớp (Thầy Mạnh)

1. Lớp TINDC1: (Tin học, Sáng thứ 2, ngày thi 5/7) 

https://photos.app.goo.gl/HQUv5hZc1UBaAH1AA

 2. Lớp LOPL3: (Lý thuyết đồ thị, Chiều thứ 7)

https://photos.app.goo.gl/bpdyxAwAaZVrASHg6

3. Lớp CCQ1924J, CCQ1924K: (Tin học, Sáng thứ 4, ngày thi 16/8)

https://photos.app.goo.gl/yef9yFeJzK2654DW6

4. Lớp CCQ1924H, CCQ1924I: (Tin học, Sáng thứ 3, ngày thi 23/8)

https://photos.app.goo.gl/CFR7zGdrULvrnBhV6

5. Lớp CCQ1924D, CCQ1924E: (Tin học, Chiều thứ 5, ngày thi 16/8)

https://photos.app.goo.gl/yE7sgBtVZqYGfQDG9

6. Lớp CCQ1924B, CCQ1924C: (Tin học, Sáng thứ 7, ngày thi 16/8)

https://photos.app.goo.gl/Qe4wXy5KKBpzNCpa7

7. Lớp CCQ1919C, CCQ1919D: (Tin học, Chiều thứ 4, ngày thi 23/8)

https://photos.app.goo.gl/YkuoxEtMU3Qw3n9U9

8. Lớp CCQ1912P, CCQ1912Q: (Tin học, Chiều thứ 3, ngày thi 16/8)

https://photos.app.goo.gl/BtxrELaCgHpzFS3G9

 

Điểm thi khác

Quảng cáo

Video

Liên kết