Kế hoạch thực tập học kỳ 2 năm 2020-2021

  1. Thời gian thực hiện: Tuần 5 đến tuần 18
  2. Địa điểm thực tập
    1. Tại doanh nghiệp: đã chọn nơi thực tập (liên hệ thầy Hiệp)
    2. Tại trường: sẽ đăng ký theo giảng viên qua đường dẫn (đường dẫn đăng ký sẽ được up lên web vào ngày 15/03/2021) mỗi giảng viên chỉ có thể hướng dẫn tối đa 15 sinh viên
    3. Trường hợp SV không được thực tập tại doanh nghiệp do phỏng vấn không đạt thì chuyển sang hình thức làm tại trường hoặc sẽ tìm công ty khác cho phù hợp.
  3. Ngày bắt đầu đăng ký là ngày 15/03/2021 đến hết ngày 19/03/2021

Thông báo đồ án khác