Nộp đồ án, TTTN thầy Đức và thầy Hiệp

24-06-2021 Đặng Hồng Hiệp

Tất cả các bạn làm đồ án thầy Đức và thầy Hiệp nộp bài vào classroom với 2 mã và cấu trúc nộp bài như sau:

Thầy Đức: mdgtwxc (https://classroom.google.com/c/MzY1NDc4MzExMzgx?cjc=mdgtwxc)

Thầy Hiệp: wwsjlm2 (https://classroom.google.com/c/MzY1NDc4MzExMjk4?cjc=wwsjlm2)

Cấu trúc nộp bài: MSSV+Họ tên+Lớp+TTTN/Đồ án (tất cả nén vào 1 folder)

Thời gian nộp từ nay cho hết ngày 04/07/2021. Sau ngày này sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết