Thông báo về việc làm phiếu chuyển điểm các học phần sai số tín chỉ

Ngày đăng: 09/07/2020 - Chủ đề: Cố vấn học tập

Khoa CNTT thông tin tới tất cả sinh viên về việc làm phiếu chuyển điểm dành cho tất cả sinh viên học không đúng cây chương trình, có 2 trường hợp sau: (1)   Những sinh viên rơi vào trường hợp học một học phần nào đó cùng tên nhưng số tín chỉ ít hơn. Cách […]