Lịch học bù môn cơ sở dữ liệu các lớp (C.Huyên)

Ngày đăng: 01/08/2020 - Chủ đề: Lịch học

CSDL lớp CCQ1911J ngày nghỉ 15/8 ngày bù 01/08 (thứ 7) tiết 6 -> 10 phòng D213 CSDL lớp CCQ1911B ngày nghỉ 12/8 ngày bù 02/08 (chủ nhật) tiết 1 -> 5 phòng D208 CSDL lớp CCQ1911H ngày nghỉ 10/8 ngày bù 07/08 (thứ 6) tiết 11 -> 15 phòng D213 Các em sinh viên […]

Lịch báo cáo đồ án nhóm Cô Mai, Cô Huyên

Ngày đăng: 30/07/2020 - Chủ đề: Đồ án - Thực tập

Nhóm làm đồ án cô Mai báo cáo cho cô Huyên vào ngày 07/08 lúc 8h30 phòng D316, các em gửi file thiết kế + file word báo cáo vào địa chỉ sumile2013@gmail.com trước ngày 06/08 Nhóm làm đồ án cô Huyên báo cáo cho cô Mai vào ngày 07/08 lúc 16h30 phòng D306

Điểm KTHP môn Corel sáng thứ 6 (c.Huyên)

Ngày đăng: 09/07/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Tải tập tin