Báo cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Thầy Đức, Thầy Hiệp

18-06-2024 Đặng Hồng Hiệp

Các bạn sinh viên làm Thực Tập Tốt Nghiệp Thầy Đức, Thầy Hiệp sẽ phản biện lúc 14h00 Ngày 24 Tháng 6 năm 2024, Phòng D209

Sinh Viên chuẩn bị:

  • Báo cáo TTTN theo mẫu (In bìa xanh và 2 mặt) –> phải nộp cho GVHD dẫn trước ngày bảo vệ
  • Phiếu theo dõi TTTN
  • Sản phẩm TTTN

Lưu ý: Sinh viên vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ bị điểm 0;

Bài viết khác