Đồ án chuyên ngành cô Huyên

17-09-2022 Thái Thị Huyên

Các bạn có số thứ tự từ 1 đến 13 gặp cô sáng thứ 2 phòng d207 lúc 9h45 đến 10h. Các bạn còn lại gặp cô sáng thứ 3 d211 lúc 9h45 đến 10h để nhận đề tài. Bạn nào không đi xem như tự bỏ không thực hiện đề tài mọi thắc mắc cô không giải quyết.

Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Tên lớp
1 2120110279 Đỗ Hữu Thanh Bình CCQ2011I Công nghệ thông tin I
2 2120110280 Vương Nguyễn Hải Chí CCQ2011I Công nghệ thông tin I
3 2120110285 Phan Tấn Định CCQ2011I Công nghệ thông tin I
4 2120110281 Ngô Khánh Duy CCQ2011I Công nghệ thông tin I
5 2120110282 Dương Minh Duy CCQ2011I Công nghệ thông tin I
6 2119110006 Phan Công Hậu CCQ1911A Công nghệ thông tin A
7 2119110011 Phan Mạc Minh Hóa CCQ1911A Công nghệ thông tin A
8 2119110075 Võ Trần Quốc Huy CCQ1911C Công nghệ thông tin C
9 2119110109 Phan Bùi Anh Kha CCQ1911D Công nghệ thông tin D
10 2120110291 Huỳnh Đăng Khoa CCQ2011I Công nghệ thông tin I
11 2120110294 Nguyễn Mai Hoàng Phúc CCQ2011I Công nghệ thông tin I
12 2120110297 Trần Văn Minh Quân CCQ2011I Công nghệ thông tin I
13 2120110296 Trần Thanh Quang CCQ2011I Công nghệ thông tin I
14 2120110298 Nguyễn Bá Quỳnh CCQ2011I Công nghệ thông tin I
15 2120110299 Trương Minh Sang CCQ2011I Công nghệ thông tin I
16 2120110300 Phùng Quang Sơn CCQ2011I Công nghệ thông tin I
17 2120110304 Nguyễn Công Thịnh CCQ2011I Công nghệ thông tin I
18 2120110305 Nguyễn Minh Thuận CCQ2011I Công nghệ thông tin I
19 2120110306 Phạm Quốc Tính CCQ2011I Công nghệ thông tin I
20 2120170648 Lê Khánh Toàn CCQ2011I Công nghệ thông tin I
21 2120110307 Nguyễn Anh Toàn CCQ2011I Công nghệ thông tin I
22 2120170137 Thiều Minh Triết CCQ2011I Công nghệ thông tin I
23 2120110309 Nguyễn Tuấn Trọng CCQ2011I Công nghệ thông tin I
24 2120110310 Võ Đại Vẽ CCQ2011I Công nghệ thông tin I
25 2120110311 Trần Lê Khánh CCQ2011I Công nghệ thông tin I

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết