Mở lớp lập trình Java – Miễn phí

20-04-2022 Huỳnh Tân Phát

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM                                 ĐOÀN KHOA CNTT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                             Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Nhằm đẩy mạnh công tác Nghiên cứu khoa học (NCKH), khơi dậy lòng say mê học tập, ý thức khám phá sáng tạo trong sinh viên, qua đó nâng cao chất lượng học tập, đoàn khoa CNTT đã phát động phong trào sinh viên NCKH và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên trong toàn Khoa. Để chuẩn bị tốt cho công tác NCKH sinh viên năm 2022-2023. Đoàn Khoa CNTT sẽ tổ chức chuỗi các lớp chuyên đề hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Ngày 05/05/2022 sẽ tổ chức lớp chuyên đề LẬP TRÌNH JAVA.

Đối tượng:

Sinh viên hiện đang học tập tại các ngành CNTT và những bạn yêu thích.

Hình thức đăng ký:

Join vào nhóm Zalo với link sau: https://zalo.me/g/aqkgeq386

Hoặc

Form đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqnzwn43Z6XHKb23lcgdhePh32O5DPFqCFoe6HgcaCHee6dA/viewform

Mọi chi tiết liên hệ: Th.Phát(0772954377) – K.CNTT

Số lượng:

30 sinh viên

Thời gian

17h30-21h, các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 05/05/2022

Địa điểm học:

          Phòng học: D209

Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chương trình đào tạo:

Chương trình gồm 3 phần:

PHẦN 1: LẬP TRÌNH JAVA

 1. Điều kiện thực hiện môn học:
  • Máy tính xách tay (Windows, Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers)
 2. Thời lượng: 45 tiết
 3. Nội dung:

Chương 1:  Tổng quan về ngôn ngữ Java

1.1 Lịch sử ra đời ngôn ngữ Java

1.2 Các đặc trưng của Java

1.3 Máy ảo Java (Java Virtual Machine – JVM)

1.5.  Cấu trúc 1 chương trình Java

Chương 2:  Lập trình hướng đối tượng với Java

2.1 Lớp

2.2 Thừa kế

2.3 Giao tiếp

2.4 Đa hình

Chương 3:  Biệt lệ và Xử lý biệt lệ

3.1 Khái niệm biệt lệ

3.2 Phân loại biệt lệ

3.3 Xử lý biệt lệ

3.4 Định nghĩa biệt lệ

Chương 4:  Nhập xuất dữ liệu với Java

4.1 Giới thiệu luồng I/O (I/O Streams)

4.2 Giới thiệu gói java.io

4.3 Đọc & ghi file với InputStream/OutputStream

4.4 Thao tác đọc/ghi sử dụng vùng đệm

Chương 5:  Cấu trúc dữ liệu với Java

5.1. Mảng

5.2. Hàng đợi và Ngăn xếp

5.3. Cây

Chương 6:  Xử lý đa luồng (Multithreading)

6.6 Giới thiệu lập trình đa luồng

6.7 Tạo và quản lý vòng đời luồng

6.8 Sự đồng bộ luồng

6.9 Xử lý deadlock

Chương 7:  Lập trình giao diện với Swing

7.1 Giới thiệu về Swing

7.2 Nhóm lớp chứa (Container)

7.3 Các control giao diện cơ bản

7.4 Mô hình quản lý cách trình bày (Layout manager)

7.5 Xử lý sự kiện

Chương 8:  Lập trình CSDL trong Java

8.10 Giới thiệu về JDBC (Java Database Connectivity)

8.11 Kết nối dữ liệu với PostgeSQL

8.12 Các thao tác dữ liệu căn bản

 

Kiểm tra đánh giá: Thi thực hành trên máy, thời gian 120 phút

 

PHẦN 2: LẬP TRÌNH ENTERPRISE JAVA VÀ WEB

CHƯƠNG 1: SERVLET

 1. Cài đặt và cấu hình Servlet
  • Cài đặt Netbean và Tomcat
  • Cấu hình Tomcat
  • Tổng quan về ứng dụng web
 2. Các khái niệm cơ bản về Servlet
  • Cấu trúc của một Servlet đơn giản
  • Vòng đời của Servlet
 3. Form dữ liệu
  • Vai trò của form dữ liệu
  • Đọc dữ liệu trên form từ Servlet
  • Ví dụ đọc dữ liệu từ form
  • Sử dụng giá trị mặc định cho tham số
  • Hiện thị lại dữ liệu trên form khi lỗi giá trị
 4. Các bộ lọc sử dụng Servlet
  • Khái niệm về bộ lọc
  • Ánh xạ các bộ lọc đến các URL
  • Cấu hình bộ lọc
  • Thử nghiệm bộ lọc
  • Chuỗi các bộ lọc
 5. Cookies
  • Các vấn đề của cookies
  • Gửi, nhận dữ liệu cookies
  • Sử dụng thuộc tính cookies
 6. Session
  • Giới thiệu
  • Vòng đời của session
  • Các thao tác trên sesion
 7. Truy cập CSDL sử dụng JDBC
  • Giới thiệu java.sql
  • Các bước truy cập CSDL

Ví dụ Servlet với CSDL

CHƯƠNG 2: JAVA SERVER PAGE

2.1. Giới thiệu về JSP

2.1.1. Giới thiệu JSP và sự cần thiết của công nghệ này

2.1.2. Cài đặt JSP

2.1.3. Cú pháp cơ bản của JSP

2.2. Gọi mã java trong JSP

2.2.1 Gọi trực tiếp mã java

2.2.2 Biểu thức JSP

2.2.3 So sánh JSP và Servlet

2.2.4 Sử dụng các Scriptlet

2.2.5 Sử dụng các khai báo

2.2.6 Sử dụng các biến định nghĩa trước

2.2.7 So sánh biểu thức JSP, Scriptlet và khai báo

2.3. Sử dụng Java bean

2.3.1 Giới thiệu về java bean

2.3.2 Xây dựng, sử dụng java bean

CHƯƠNG 3: SPRING MVC

3.1. Giới thiệu về SPRING MVC

3.2. Dependency Injection

3.3. Spring AOP

3.4. Spring MVC

3.4.1. Model

3.4.1. View

3.4.1. Controller

3.4.2. Multiple View

3.4.3. Multiple Controller

3.4.4. Model Interface

3.5. Form Tag Library

3.5.1. Form Text Field

3.5.2. Form Radio Button

3.5.3. Form Checkbox

3.5.4. Form Drop-Down List

3.6. Validation

3.6.1. Regular Expression Validation

3.6.2. Number Validation

3.6.3. Custom Validation

3.7. Spring Security

3.7.1. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

3.7.2. Single sign-on

3.7.3. JAAS (Java Authentication and Authorization Service) LoginModule

3.7.4. Basic Access Authentication

3.7.5. Digest Access Authentication

3.7.6. Remember-me

3.7.7. Web Form Authentication

3.7.8. Authorization

3.7.9. Software Localization

3.7.10. HTTP Authorization

CHƯƠNG 4: HIBERNATE VÀ SPRING

 • Giới thiệu về Hibernate
  • Giới thiệu chung về ORM
  • Giới thiệu về Hibernate
 • Cấu hình Hibernate
  • Các thông tin cơ bản
  • Cấu hình dialect
 • Ánh xạ giữa bảng và đối tượng
  • Các lớp entity
  • Ngôn ngữ XML và cấu hình ánh xạ ORM
  • Cấu hình ánh xạ đa cấp
  • Ánh xạ các tập hợp (collection: set, bag, list, …)
  • Ánh xạ các quan hệ
 • Các hành vi trong Hibernate
  • Vòng đời của một đối tượng bền vững
  • Thao tác dữ liệu thông qua các đối tượng bền vững
  • Truy vấn dữ liệu
 • Giới thiệu Spring
  • Lập trình điều khiển ngược
  • Lập trình hướng khía cạnh
 • Tích hợp Hibernate và Spring
  • Cấu hình Hibernate trong môi trường Spring
  • Cài đặt tầng dữ liệu vào Spring và Hibernate

Phát triển ứng dụng web với Spring và Hibernate

PHẦN 3: LẬP TRÌNH REACTJS

 1. Điều kiện tham gia: Đạt yêu cầu học phần 1
 2. Điều kiện thực hiện môn học:
  • Máy tính xách tay (Windows, Visual Code)
 3. Thời lượng: 45 tiết
 4. Nội dung:

Chương 1:  Tổng quan về ngôn ngữ ReactJS

 • Kiến trúc của ReactJS
 • Thiết lập môi trường lập trình ReactJS
 • Cấu trúc của chương trình ReactJS

Chương 2:  Lập trình với các thành phần cở bản của ReactJS

Chương 3:  Lập trình Redux với ReactJS

 

PHẦN 3: LẬP TRÌNH JAVA SPRING BOOT

 1. Điều kiện tham gia: Đạt yêu cầu học phần 2
 2. Điều kiện thực hiện môn học:
  • Máy tính xách tay (Ubuntu, Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers, Visual Code)
 3. Thời lượng: 45 tiết
 4. Nội dung:

Chương 1:  Tổng quan về Spring Boot

Chương 2:  Các thành phần cơ bản của Spring Boot

 • Annotations
 • Dependency Management
 • Application Properties
 • Starters
 • Starter Parent
 • Starter Web
 • Starter Data JPA
 • Starter Actuator
 • Starter Test
 • DevToolsMulti Module Project
 • Packaging
 • Auto-configuration

Chương 3:  Lập trình cơ sở dữ liệu với Spring Boot

 • Persistence
 • EntityManagerFactory
 • EntityManager
 • Entity
 • Persistence Unit
 • EntityTransaction
 • Query

Chương 4:  Lập trình RESTful Web Services với Spring Boot

 • Tổng quan về RESTful Web Services
 • Build configuration

Chú ý:

Các lớp chuyên đề hoàn toàn miễn phí.

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết