Điểm môn LT Java – Nhóm 2 -Thầy Nhựt dạy.

17-07-2021 Nguyễn Xuân Nhựt
JAVA NHÓM 2
40% 60% ĐIỂM
STT MÃ SV HỌ TÊN Điểm QT Thi Tổng Kết
1 2117110281 Hồ Hoàng Chí 7.9 v v
2 2117110282 Lã Mạnh Cường v v v
3 2118110255 Lê Việt Cường 5.1 6.0 5.6
4 2118110258 Nguyễn Tấn Dũng 6.9 7.5 7.3
5 2118110010 Hồ Khánh Duy 5.6 6.0 5.8
6 2118110015 Hoàng Văn Đạt v v v
7 2117110148 Nguyễn Hữu Đạt 8.3 7.5 7.8
8 2118110183 Trần Lê Đạt 8.8 9.0 8.9
9 2118110260 Trần Tiến Đạt v v v
10 2117110012 Trịnh Tiến Đạt 7.1 7.0 7.0
11 2118110262 Đỗ Thành Giang v v v
12 2118110021 Trương Văn Giang 9.6 9.5 9.5
13 2118110347 Lê Anh Hào 5.0 7.0 6.2
14 2117110016 Lữ Đăng Hoàng 6.0 7.0 6.6
15 2118110028 Nguyễn Hữu Hoàng 7.4 7.5 7.5
16 2117110294 Nguyễn Lê Huy Hoàng 8.4 8.5 8.5
17 2118110031 Trần Gia Hùng 7.8 8.0 7.9
18 2118110274 Trịnh Đức Hùng 9.4 9.5 9.5
19 2118110272 Đan Khang Huy 6.9 7.0 7.0
20 2118110196 Nguyễn Ngọc Huy 5.7 8.5 7.4
21 2118110356 Võ Thái Huy 7.6 7.5 7.5
22 2118110203 Nguyễn Ngọc Hưng 8.3 7.5 7.8
23 2117110025 Doãn Quốc Sĩ Khang 5.7 7.0 6.5
24 2118110118 Nguyễn Văn Khoai 8.1 8.0 8.0
25 2118110278 Võ Đức Kỳ 7.6 8.0 7.8
26 2118110279 Nguyễn Hồ Anh Lâm 6.6 8.0 7.4
27 2118110283 Nguyễn Tiến Long 8.6 7.5 7.9
28 2118110285 Nguyễn Tấn Mạnh 5.1 7.0 6.2
29 2118110288 Trượng Thanh Nguyễn 9.1 8.5 8.7
30 2118110051 Hồ Văn Phong 8.1 7.0 7.4
31 2117110175 Lý Hồng Phúc 1.5 4.0 3.0
32 2118110150 Lê Đỗ Đức Tân v v v
33 2118110063 Dương Lê Minh Tấn 3.4 6.0 5.0
34 2118110306 Nguyễn Tấn Thành v v v
35 2118110311 Nguyễn Trọng A Thìn v v v
36 2118110313 Tạ Quốc Thịnh v v v
37 2118110230 Lê Bá Thuận 6.2 8.0 7.3
38 2118110315 Ngô Phi Thuận v v v
39 2118110321 Đỗ Ngọc Trí v v v
40 2118110320 Hồ Thị Diễm Trinh 6.2 7.0 6.7
41 2118110081 Nguyễn Văn v v v
42 2118110326 Phạm Ngọc v v v
43 2118110083 Lê Quốc Việt 9.6 9.5 9.5
44 2118110331 Cao Quốc Vinh 6.0 8.0 7.2
45 2118110330 Nguyễn Đức Quang Vinh v v v
46 2118110329 Nguyễn Hữu Vinh 7.3 7.5 7.4
47 2118110333 Lê Huy 7.1 6.5 6.7
48 2117110277 Lê Đình Vương v v v
49 2117110069 Nguyễn Thị Cẩm Vy 6.7 7.5 7.2
50 2118110334 Lê Thị Thanh Xuân 7.0 8.0 7.6

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết