Điểm QT các lớp Tin học -cô Mai

Ngày đăng: 06/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

SV thắc mắc về điểm QT gửi mail về ctmai@fit-hitu.edu.vn trước ngày 13/8/2020. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc https://drive.google.com/drive/folders/1_mZxlfvJxE3OwqqdknIrpiLMLs_LxgE-?usp=sharing  

Lịch báo cáo đồ án nhóm Cô Mai, Cô Huyên

Ngày đăng: 30/07/2020 - Chủ đề: Đồ án - Thực tập

Nhóm làm đồ án cô Mai báo cáo cho cô Huyên vào ngày 07/08 lúc 8h30 phòng D316, các em gửi file thiết kế + file word báo cáo vào địa chỉ sumile2013@gmail.com trước ngày 06/08 Nhóm làm đồ án cô Huyên báo cáo cho cô Mai vào ngày 07/08 lúc 16h30 phòng D306

Điểm TK môn TKWeb-cô Mai-08/7

Ngày đăng: 09/07/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

SV có thắc mắc về điểm gửi mail về ctmai@fit-hitu.edu.vn. Hạn chót 12/7/2020. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc  

Điểm TK môn Corel-cô Mai- chiều T6

Ngày đăng: 09/07/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

SV xem trong file đính kèm Tập tin đính kèm