Thông báo các lớp và đồ án cô Mai

31-08-2021 Chu Thị Mai

1.Lớp Corel Draw CCQ2011D, CCQ2011H (Nhóm 4  )

Học chiều thứ 6 (từ tuần 11)

-Link group zalo: https://zalo.me/g/vvcjdd424

2.Lớp Corel CCQ2011E, CCQ2011F(nhóm 3)

Học chiều thứ 6 (từ tuần 2)
-Link group zalo:    https://zalo.me/g/avnfbu265
3.Lớp Phần mềm xử lý ảnh Photoshop CCQ2111A  (nhóm 1) 

Học Sáng Thứ 3 (từ tuần 2)
-Link group zalo: https://zalo.me/g/mfkwrg984
4.Lớp Phần mềm xử lý ảnh Photoshop CCQ2111B (nhóm 2)

Học Chiều Thứ 5 (từ tuần 2)
-Link group zalo: https://zalo.me/g/iawfet128
5.Lớp Phần mềm xử lý ảnh Photoshop CCQ2111I (nhóm 9)

Học Sáng thứ 5 (từ tuần 2)
-Link group zalo: https://zalo.me/g/ghnwcb666

6.Lớp Phần mềm xử lý ảnh Photoshop CCQ2111C (nhóm 3)

Học Sáng Thứ 3 (từ tuần 11)
-Link group zalo: https://zalo.me/g/rubtni162

7.Lớp Phần mềm xử lý ảnh Photoshop CCQ2111D (nhóm 4)

Học chiều Thứ 5 (từ tuần 11)
-Link group zalo: https://zalo.me/g/ylvnyx242

8. Lớp lập trình web tối T2

https://zalo.me/g/dhysog663
8. Đồ án

-Link group zalo:https://zalo.me/g/nxlkdv957

*Sinh viên lưu ý: 
– SV vào lớp học đúng giờ, nếu trễ 10 phút xem như vắng.

Bài viết khác