Thông tin các lớp học đợt 02 – Trần Anh Khoa

15-11-2021 Trần Anh Khoa

Thông tin về các lớp học online do Thầy Trần Anh Khoa phụ trách đợt 02

1. Lớp CTDL&GT

  • Mã lớp: CCQ2011CD&I (Nhómlý thuyết học vào sáng thứ 6)
  • Trang học online: http://online.hitu.edu.vn/course/view.php?id=747&notifyeditingon=1
  • Group học tập: (8) Chủ đề chung CTDL&GT | Facebook
  • Ngày bắt đầu học: 26/11/2021

2. Lớp KTLT

  • Mã lớp: LOPHL11 (Nhóm 01)
  • Trang học online: http://online.hitu.edu.vn/course/view.php?id=741
  • Group học tập: (8) Chủ đề chung KTLT | Facebook
  • Ngày bắt đầu học: 23/11/2021

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết