Điểm quá trình môn Tin Học (T.Trường)

29-06-2024 Nguyễn Minh Trường
20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 Điểm QT
1 2122240163 Trần Bùi Việt Anh CCQ2224E 4.0 6.0 5.0 5.2
2 2123270174 Trương Quốc Bảo CCQ2327E v v v v
3 2123270177 Nguyễn Dương Công Chương CCQ2327E v v v v
4 2123270165 Vũ Đình Chương CCQ2327E 7.0 8.0 6.0 7.0
5 2123270157 Lê Thị Thanh Diệu CCQ2327E 10.0 6.5 5.0 6.6
6 2123110530 Nguyễn Ngọc Duy CCQ2327E 10.0 8.5 6.3 7.9
7 2123270167 Nguyễn Trà Trường Giang CCQ2327E v v v v
8 2123270169 Lường Khắc Hân CCQ2327E 9.0 6.0 6.3 6.7
9 2123270149 Cao Thị Thúy Hằng CCQ2327E 8.0 8.0 5.0 6.8
10 2122270026 Võ Mai Ngọc Hạnh CCQ2227A 10.0 5.0 5.5 6.2
11 2123270173 Nguyễn Thị Mỹ Hoài CCQ2327E 8.8 7.0 5.0 6.6
12 2123270170 Hồ Thị Lan Hương CCQ2327E 8.0 6.5 6.0 6.6
13 2122240146 Trần Thu Hương CCQ2224E 6.0 6.5 5.3 5.9
14 2123270175 Phan Tuấn Kiệt CCQ2327E v v v v
15 2122270035 Đào Thị Lệ CCQ2227B 9.0 6.0 6.0 6.6
16 2123270155 Điêu Tuấn Lộc CCQ2327E 7.8 6.0 5.0 6.0
17 2119030049 Võ Minh Luân CCQ1903B v v v v
18 2123270153 Lê Thị Thanh Ngân CCQ2327E 8.0 5.0 6.0 6.0
19 2123270161 Bùi Thị Hồng Nguyên CCQ2327E 10.0 6.5 5.3 6.7
20 2122120058 Đặng Quỳnh Như CCQ2212B 10.0 6.0 6.0 6.8
21 2122110130 Vũ Tuấn Phú CCQ2211D 6.0 v v 1.2
22 2123270171 Phạm Thị Quyên CCQ2327E v v v v
23 2123270151 Phạm Nhật Hen Ri CCQ2327E v v v v
24 2123270156 Trần Quốc Thái CCQ2327E 4.0 v v 0.8
25 2123270168 Nguyễn Nhựt Thiên Thanh CCQ2327E 10.0 5.5 6.0 6.6
26 2123270160 Thượng Thị Hồng Thảo CCQ2327E 9.0 6.8 5.0 6.5
27 2123270166 Văn Thìn Thâu CCQ2327E v v v v
28 2123270158 Nguyễn Minh Thư CCQ2327E 8.8 7.0 5.0 6.6
29 2123270163 Nguyễn Thị Minh Thư CCQ2327E 8.0 5.5 5.5 6.0
30 2123270172 Võ Nguyễn Anh Thư CCQ2327E v v v v
31 2123270164 Thành Minh Thứ CCQ2327E v v v v
32 2122270043 Võ Mỹ Thuận CCQ2227B 10.0 6.5 6.0 7.0
33 2122120045 Lê Thị Lan Thương CCQ2212B 8.8 8.0 6.0 7.4
34 2123270159 Trần Hoài Thương CCQ2327E v v v v
35 2123270150 Trần Trung Tín CCQ2327E 10.0 7.0 5.5 7.0
36 2123270176 Nguyễn Vương Bảo Uyên CCQ2327E v v v v
37 2123270152 Huỳnh Trường CCQ2327E 8.0 6.0 5.0 6.0
38 2122170061 Nguyễn Tường CCQ2227E 9.0 6.0 6.0 6.6
39 2122270034 Luận Thị Mỹ Xuyên CCQ2227B 10.0 7.0 7.5 7.8
40 2122240120 Trần Hải Yến CCQ2224E 8.0 8.0 5.3 6.9

Bài viết khác