Thông báo ĐACN (c.Quyên)

20-09-2022 Nguyễn Thái Khánh Quyên

Các bạn làm đồ án chuyên ngành gặp cô vào sáng, chiều thứ 3, từ 9h45-10h và 2h-2h15 tại phòng D3-14, D3-16, tham gia nhóm zalo để biết thêm chi tiết: https://zalo.me/g/qrnoim819. Sau 3 tuần kể từ thông báo này, bạn nào không gặp cô xem như không làm đồ án. Danh sách nhóm:

STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Tên lớp Điện thoại

1

2120110353 Châu Bình An CCQ2011F Công nghệ thông tin F 834295763
2 2120110177 Nguyễn Văn Bắc CCQ2011F Công nghệ thông tin F 905030524
3 2120110179 Hứa Thị Chén CCQ2011F Công nghệ thông tin F 587274701
4 2119110354 Lê Trần Đức Doanh CCQ1911I Công nghệ thông tin I 369176780
5 2120110180 Châu Thị Kim Duyên CCQ2011F Công nghệ thông tin F 522665993
6 2120110183 Nguyễn Hoàng Hảo CCQ2011F Công nghệ thông tin F 913971901
7 2120110184 Dương Thanh Hòa CCQ2011F Công nghệ thông tin F
8 2120110185 Nguyễn Thị Xuân Hòa CCQ2011F Công nghệ thông tin F 335663432
9 2120110186 Nguyễn Tuấn Hùng CCQ2011F Công nghệ thông tin F
10 2120110187 Dịp Vĩnh Hưng CCQ2011F Công nghệ thông tin F 784569447
11 2119110108 Võ Thanh Hưng CCQ1911D Công nghệ thông tin D 867511622
12 2120110188 Nguyễn Tiến Hữu CCQ2011F Công nghệ thông tin F 332242627
13 2120110190 Nguyễn An Kiệt CCQ2011F Công nghệ thông tin F 337402053
14 2120110191 Phạm Đình Lộc CCQ2011F Công nghệ thông tin F 937002821
15 2119110295 Ngô Gia Lộc CCQ1911I Công nghệ thông tin I 336981182
16 2120110192 Vũ Quyền Lực CCQ2011F Công nghệ thông tin F
17 2120110198 Trần Thị Diễm Quyên CCQ2011F Công nghệ thông tin F 766924565
18 2119110189 Thiều Văn Quyên CCQ1911F Công nghệ thông tin F 397094211
19 2120110199 Mai Văn Quyền CCQ2011F Công nghệ thông tin F 869329221
20 2120030166 Phạm Văn Quỳnh CCQ2011F Công nghệ thông tin F 379128012
21 2120110203 Phạm Thanh Sơn CCQ2011F Công nghệ thông tin F 396494726
22 2119110228 Phan Biên Sơn CCQ1911G Công nghệ thông tin G 335229241
23 2119110356 Trần Minh Tâm CCQ1911I Công nghệ thông tin I 911535663
24 2120110207 Nguyễn Quốc Toàn CCQ2011F Công nghệ thông tin F 388261217
25 2119110032 Phạm Đình Tường CCQ1911A Công nghệ thông tin A 364738946
26 2120110210 Trần Tuấn CCQ2011F Công nghệ thông tin F 376419448

Bài viết khác