Điểm thi môn Lập trình web

Ngày đăng: 01/09/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm thi môn CSDL hk3_2020_2021 (cô Cúc)

Ngày đăng: 27/08/2021 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Điểm corel hk3 2020-2021 cô Thi

Ngày đăng: 25/08/2021 - Người đăng: Lê Thị Tố Thi

Điểm Thi môn SQL

Ngày đăng: 24/08/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm thi môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường)

Ngày đăng: 24/08/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm HP môn bảo mật internet

Ngày đăng: 16/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm HP môn Lý Thuyết đồ thị (T.Trường)

Ngày đăng: 16/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm HP môn PM. Mã Nguồn Mở (T.Trường)

Ngày đăng: 16/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm thi học phần tin học (Thầy Trường)

Ngày đăng: 15/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm tin học nhóm 9,10,11,12,18,32 cô Thi

Ngày đăng: 12/07/2021 - Người đăng: Lê Thị Tố Thi

Điểm DACN, TTTN (cô Cúc)

Ngày đăng: 12/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Điểm thi môn CSDL các lớp CCQ2011AB, CCQ2011CD (cô Cúc – update)

Ngày đăng: 12/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Điểm thi Tin học lớp CCQ2027BC (cô Cúc)

Ngày đăng: 10/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Điểm thi KTLT các lớp CCQ2022A, CCQ2011I (cô Cúc)

Ngày đăng: 10/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Điểm môn Chuyên đề ASP.NET và TTTN T.Phát

Ngày đăng: 07/07/2021 - Người đăng: Huỳnh Tân Phát