Điểm quá trình môn TDL

20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 Điểm QT
1 2118220005 Đinh Tiến Đạt CCQ1822A 9 7.25 4.4 6.5
2 2117220012 Tô Văn Hải CCQ1722A 6.75 6.5 2.5 5
3 2118220010 Bùi Đức Hòa CCQ1822A 9 6.25 5.8 6.6
4 2119220012 Nguyễn Trung Huy CCQ1922A 4 6.5 v 3.4
5 2117220020 Nguyễn Hữu Lộc CCQ1722A 9 6.75 3.3 5.8
6 2119220002 Lâm Đức Nam CCQ1922A 0 0 v 0
7 2119220004 Trần Lâm Phương Nam CCQ1922A 6.25 6 4 5.3
8 2119220005 Bùi Đức Hữu Nghĩa CCQ1922A 8 6 5.1 6
9 2119220006 Trương Trọng Nghĩa CCQ1922A v 0 v 0
10 2119220008 Hà Văn Nhiên CCQ1922A 9 6.25 6.5 6.9
11 2119220009 Lữ Thanh Tâm CCQ1922A 9 6.75 4.9 6.5
12 2119060066 Trương Anh Vin CCQ1922A 9 6.75 v 4.5

Điểm thi khác