LỊCH BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN PTTK(UML)& MÔN KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Môn: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG (UML)
Lớp: LOPHL06
Thời gian: 13h30_Ngày 13/01/2021
Phòng : D211 (Dự kiến)

——————————-

Môn: KIỂM THỬ PHẦN MỀM CƠ BẢN _ NHÓM 02
Lớp: CCQ1811E_N2
Thời gian: 13h30_Ngày 22/01/2021
Phòng : D211 (Dự kiến)

———————————-
Khi đi báo cáo, các nhóm cần chuẩn bị:
Một cuốn Báo Cáo in màu Xanh Dương theo mẫu GV đã cho.
File dữ liệu báo cáo ( 1 file word, 01 file pdf, 01 File chương trình phần mềm, hoặc file web nếu đề tài là website)
Sinh viên cần chuẩn bị Laptop và file nội dung báo cáo đầy đủ, GV không chấp nhận các trường hợp ( chưa in báo cáo, thiếu file tài liệu gửi cho GV vì bất kỳ lý do nào).
Các nhóm đi báo cáo nhớ ký tên vào danh sách thi, ai không đi báo cáo sẽ nhận điểm 0 và phải học lại.

Bài viết khác