Lịch báo cáo môn chuyên đề Javascript thầy Hồ Diên Lợi

16-04-2024 Người Quản Lý

Thông báo lich báo cáo kết thúc môn học (Báo cáo học phần) những lớp do thầy Hồ Diên Lợi giảng dạy

  1. Lớp CCQ2211E, 08h00 đến 10h00 ngày 26/4/2024 – Phòng D208
  2. Lớp CCQ2211H, 10h00 đến 11h30 ngày 26/4/2024 – Phòng D208

Khi đi báo cáo sinh viên cần chuẩn bị:

  • Máy tinh latop để báo cáo
  • In sẵn phiếu vấn đáp, phải đánh giá nội dung làm được, tính tổng

Sau khi báo cáo: Sinh viên phải nộp mã nguồn cho giáo viên qua link giáo viên cung cấp.

Bài viết khác