Lịch báo cáo môn Lập trình Web và Chuyên đề ASP.NET (Thầy Lợi)

Lịch báo cáo môn Lập trình Web và Chuyên đề ASP.NET, lớp thầy Hồ Diên Lợi
– Ngày 20.8.2020
– Phòng máy tính: Dãy D2
– Lịch chi tiết cho các lớp:
+ Lớp CCQ1811A – Lập trình Web Nhóm 01: 8h00-9h00(STT1-35)
+ Lớp CCQ1811A – Lập trình Web Nhóm 01: 9h00-10h00(STT36-70)
+ Lớp CCQ1811E – Lập trình Web Nhóm 04: 10h00-11h30(STT1-32)
+ Lớp CCQ1811E – Lập trình Web Nhóm 04: 13h00-14h00(STT33-64)
+ Lớp LOPHL9 – Chuyên đề ASP.NET 14h00-15h00(STT1-13)
+ Lớp LOPHL8 – Chuyên đề ASP.NET 15h00-16h30(STT1-40)

Bài viết khác