Các groupzalo lớp học thầy Hiệp học kỳ 1 năm 2021-2022

04-09-2021 Đặng Hồng Hiệp

Mạng máy tính nhóm 01: zalo.me/g/blbvrr020

Mạng máy tính nhóm 08: https://zalo.me/g/oygujf405
Cấu trúc rời rạc nhóm 03: https://zalo.me/g/aqwlei168
Đồ án chuyên ngành: https://zalo.me/g/gwijph522

Mạng máy tính nhóm 08: https://zalo.me/g/iqhmad935

Tin học tối thứ 3: https://zalo.me/g/vzqude940

Tin học tối thứ 5: https://zalo.me/g/andlft272

Mạng máy tính nhóm 02: https://zalo.me/g/ndywov807

Mạng máy tính nhóm 07: https://zalo.me/g/crpqck037

Cấu trúc rời rạc nhóm 04: https://zalo.me/g/bnonbr511

Cấu trúc rời rạc nhóm 05: https://zalo.me/g/txihbj813

Cấu trúc rời rạc nhóm 07: https://zalo.me/g/fqvcsv234

Cấu trúc rời rạc nhóm 08: https://zalo.me/g/hchqcn407

Cấu trúc rời rạc nhóm 13: https://zalo.me/g/sxycre450

Cấu trúc rời rạc nhóm 14: https://zalo.me/g/boudza957

Tất cả các lớp chỉ sử dụng chung một đường link để học: https://meet.google.com/uax-qpvm-mck?authuser=4

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết