Thông báo lịch học _Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn

31-08-2021 Phạm Văn Sơn

LỊCH HỌC MÔN “KIỂM THỬ PHẦN MỀM”

1.Lớp CCQ1911J_Tiết 1_Sáng thứ 6_Phòng D211_Tuần 02_10
-Link group zalo: https://zalo.me/g/ssmqzj811
-Link Google meet: https://meet.google.com/wpq-cfii-vys

2.Lớp CCQ1911H_Tiết 1_Sáng thứ 7_Phòng D211_Tuần_11_19
-Link group zalo: https://zalo.me/g/zeeuov391
-Link Google meet:https://meet.google.com/wpq-cfii-vys

3.Lớp CCQ1911F_Tiết 1_Sáng thứ 6_Phòng D211_Tuần_02_10
-Link group zalo: https://zalo.me/g/qpdmas989
-Link Google meet:https://meet.google.com/wpq-cfii-vys

*Sinh viên lưu ý: 
– Tài liệu và bài giảng GV đã tải nên Group Zalo,SV nên chủ động tải về tìm hiểu trước khi học.
– SV cung cấp địa chỉ email theo link chia sẻ trong Group
– SV vào lớp học đúng giờ, nếu trễ 10 phút xem như vắng.

Bài viết khác