Thông báo link các lớp học và đồ án(Cô Hường)

04-09-2021 Người Quản Lý

Cố vấn học tập_ lớp CCQ2122A

 • https://zalo.me/g/rrfsbf045

Môn Tin Học_Nhóm 29_Lớp CCQ2111C

 • Sáng thứ 7, bắt đầu từ tuần 6
 • https://zalo.me/g/ljuedl047

Môn Tin Học_Nhóm 30_Lớp CCQ2111D

 • Chiều thứ 7, bắt đầu từ tuần 6
 • https://zalo.me/g/xgqvfx059

Đồ án _Nhóm 8_Lớp CCQ1911H

 • https://zalo.me/g/wpgwfh087

Mạng máy tính_Nhóm 3_Lớp CCQ2011C

 • Sáng thứ 5, bắt đầu từ tuần 2
 • https://zalo.me/g/qfbuup709

Mạng máy tính_Nhóm 4_Lớp CCQ2011D

 • Sáng thứ 5, bắt đầu từ tuần 11
 • https://zalo.me/g/uzdnyp836

HQT SQL Sever_Nhóm 5_Lớp CCQ2011E

 • Sáng thứ 6, bắt đầu từ tuần 2
 • https://zalo.me/g/yarjik788

HQT SQL Sever_Nhóm 6_Lớp CCQ2011F

 • Sáng thứ 6, bắt đầu từ tuần 11
 • https://zalo.me/g/hmxfpx032

An ninh mạng_Lớp CCQ1922A

 • Chiều thứ 2, bắt đầu từ tuần 2
 • https://zalo.me/g/khrrvk883

Bài viết khác