Link tham gia lớp – Đồ án- Thầy Nhựt

04-09-2021 Nguyễn Xuân Nhựt

Link tham gia lớp học và đồ án (Thầy Nhựt)

1. Hệ quản trị CSDL SQL Server  – Nhóm 03

 2. Hệ quản trị CSDL SQL Server  – Nhóm 01

3. Đồ án chuyên ngành (Tin)

Email liên hệ thầy Nhựt khi có việc cần: nxnhut@gmail.com hoặc nguyenxuannhut@hitu.edu.vn

Bài viết khác