Lịch báo cáo môn học thầy Hồ Diên Lợi HK1-2022-2023

16-11-2022 Người Quản Lý

Lịch báo cáo kết thúc môn học:

1. MÔN LẬP TRÌNH WEB – LỚP CCQ2111C, CCQ2111D – NHÓM 02

  • Ngày báo cáo: Thứ 6(13h-15h) – Ngày 25/11/2022 – Phòng D2(Cụ thể báo sau)
  • Sinh viên in phiếu phản biện, ký tên và tính điểm mình làm được
  • Chuẩn bị bài trên máy tính cá nhân.
  • Sau khi báo cáo xong nộp bài về email: hodienloi@hitu.edu.vn cho giáo viên

2. MÔN CHUYÊN ĐỀ ASP.NET – LỚP LOPHL22 – NHÓM 01

  • Ngày báo cáo: Thứ 6(13h-15h) – Ngày 02/12/2022 – Phòng D2(Cụ thể báo sau)
  • Sinh viên in phiếu phản biện, ký tên và tính điểm mình làm được
  • Chuẩn bị bài trên máy tính cá nhân.
  • Sau khi báo cáo xong nộp bài về email: hodienloi@hitu.edu.vn cho giáo viên

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết