Lịch học bù các môn CSDL, KTLT, Tin học (cô Cúc)

– Lớp CCQ1911C học bù môn Cơ sở dữ liệu vào tối thứ 7 (01/8/2020, tại phòng D207, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho sáng thứ 4 (05/8/2020). Học xong kiểm tra phần SQL và ĐSQH.
– Lớp CCQ1911D học bù môn Cơ sở dữ liệu vào sáng thứ 4 (05/8/2020, tại phòng D207, bắt đầu lúc 7g30 đến 11g30) thay cho sáng thứ 4 (12/8/2020). Học xong kiểm tra phần SQL và ĐSQH.
– Lớp CCQ1911F học bù môn Cơ sở dữ liệu vào tối thứ 4 (05/8/2020, tại phòng D208, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho chiều thứ 6 (14/8/2020). Học xong kiểm tra phần SQL và ĐSQH.
– Lớp CCQ1911F học bù môn Kỹ thuật lập trình vào tối thứ 3 (04/8/2020, tại phòng D209, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho sáng thứ 5 (13/8/2020).
– Lớp CCQ1911D học bù môn Kỹ thuật lập trình vào tối thứ 5 (06/8/2020, tại phòng D212, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho chiều thứ 5 (13/8/2020). Học xong kiểm tra phần Mảng cấu trúc và đệ quy.
– Lớp CCQ1910MN học bù môn Tin học vào tối thứ 2 (03/8/2020, tại phòng D208, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho sáng thứ 6 (14/8/2020).
– Lớp CCQ1924AB học bù môn Tin học vào tối thứ 6 (07/8/2020, tại phòng D314, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho sáng thứ 2 (10/8/2020). Học xong kiểm tra phần Excel và Powerpoint.

 

 

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết