Lịch học bù môn cơ sở dữ liệu các lớp (C.Huyên)

  • CSDL lớp CCQ1911J ngày nghỉ 15/8 ngày bù 01/08 (thứ 7) tiết 6 -> 10 phòng D213
  • CSDL lớp CCQ1911B ngày nghỉ 12/8 ngày bù 02/08 (chủ nhật) tiết 1 -> 5 phòng D208
  • CSDL lớp CCQ1911H ngày nghỉ 10/8 ngày bù 07/08 (thứ 6) tiết 11 -> 15 phòng D213

Các em sinh viên sắp xếp đi học đầy đủ nhé

Bài viết khác