Nguyễn Thị Thanh Hằng

23-07-2020 Người Quản Lý

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hằng

Sinh ngày: 1993

Khóa học: 2011– 2014

Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT

Đơn vị công tác: FPT SoftWare

Chức vụ: Lập trình viên

Sinh viên tiêu biều khác