Trần Đình Hoàn

23-07-2020 Người Quản Lý

Họ và tên: Trần Đình Hoàn

Sinh ngày: 20/11/1989

Khóa học: 2007 – 2010

Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT

Đơn vị công tác: FTP Information System GMC

Chức vụ: .NET Team Leader

Sinh viên tiêu biều khác