Võ Nguyễn Lộc Thành

23-07-2020 Người Quản Lý

Họ và tên: Võ Nguyễn Lộc Thành

Sinh ngày: 1993

Khóa học: 2011– 2014

Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT

Đơn vị công tác: Global CyberSoft

Chức vụ: Lập trình nhúng

Sinh viên tiêu biều khác