Phan Thị Thu Thủy

23-07-2020 Người Quản Lý

Họ và tên: Phan Thị Thu Thủy

Sinh ngày: 01/01/1992

Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT

Khóa học: 2010-2013

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Dịch Vụ Winbooks

Chức vụ: Developer C#

Sinh viên tiêu biều khác