Phan Công Sang

Họ và tên: Phan Công Sang

Năm sinh: 1993

Khóa học: 2011-2014

Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT

Đơn vị công tác: Gameloft

Chức vụ: Lập trình game Android

Sinh viên tiêu biều khác