Đăng ký chọn công ty cho môn chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp

01-03-2023 Đặng Hồng Hiệp

Các em đăng ký chọn công ty gấp nhé

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe33YftPMWPB1Q2CwTH9mRkRmbQpzQ9r5ic8j7mgrX9B01VQg/viewform

Danh sách các bạn chưa đăng ký coi danh sách bên dưới

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16n9IfOJCEEsglhHNtp7Rysbf55HhAl99Z2sDRKCuVVQ/edit#gid=1267698520

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết