Đăng ký chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp gấp

14-09-2022 Đặng Hồng Hiệp

Trong tháng 09 này các bạn học môn chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp. Do thời gian doanh nghiệp yêu cầu có chúc gấp rút các bạn đăng ký những ngày các bạn trống trong các ngày trong form đăng ký. Thơi gian đăng ký từ bây giờ tới hết ngày 15/09/2022

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe33YftPMWPB1Q2CwTH9mRkRmbQpzQ9r5ic8j7mgrX9B01VQg/viewform

Danh sách các bạn sinh viên có trong ds lớp chuyên đề thực tế sau

Doanh sách các bạn đã đăng ký đi tham quan doanh nghiệp (cập nhật tại đây): https://docs.google.com/spreadsheets/d/16n9IfOJCEEsglhHNtp7Rysbf55HhAl99Z2sDRKCuVVQ/edit?usp=sharing

Bài viết khác