Đăng ký môn chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp (dành cho các bạn đã qua môn Thực tập tốt nghiệp)

23-02-2024 Đặng Hồng Hiệp

Các em đăng ký để khoa triển khai nhé

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdis_FIerXFaMxs15uJ9wnPVc9EG8FUBhhWAkvJmCyTxMlaLA/viewform

 

Chú ý: Bạn nào chưa qua Thực tập tốt nghiệp thì không được đăng ký hoặc đang làm TTTN cũng không được đăng ký

Bài viết khác