Tài liệu hướng dẫn sinh viên thi Online

22-06-2021 Người Quản Lý

Để chuẩn bị tốt cho việc thi kết thúc học phần online, dưới đây là 3 tài liệu hướng dẫn:

– Thi trên VNPT
https://drive.google.com/file/d/1MoIIFQn2WCMPV3ODfIGSmQtNjNjixmM-/view?usp=sharing

– Thi trên google form
https://drive.google.com/file/d/1sa5JhxT2iWGQyHbTJAzQNyYkZWPws7T7/view?usp=sharing

– Xử lý tình huống trong khi thi
https://drive.google.com/file/d/1swowNkWZS7jpZCl4TI2zyqo-cQWuZp1N/view?usp=sharing

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết